Dažniausiai užduodami klausimai

Gavus pranešimą „Patikslinkite mokslo metų pradžios datą“ reikia prisijungti prie CEPIS sistemos https://svietimas.telsiai.lt/

Paspauskite „Peržiūrėti“ gautą pranešimą ir paspauskite „Redaguoti“.

Pasirinkite visus reikiamus duomenis: „Mokslo metų pradžios datą“, „Ugdymo įstaigą 1“, „Klasė/grupė“ ir kitus.

Teisingai suvedus visus duomenis paspauskite „Išsaugoti ir pateikti“.

 

Trumpinių reikšmės: NVŠ - neformalus vaikų švietimas; FŠPU - formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Prašymai į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo klases / grupes teikiami per sistemą nuo vasario 15 d. 9.00 val. iki gegužės 10 d. 24.00 val.

Informuojame, kad prašymai į bendrojo ugdymo mokyklų 2, 3, 4, 6, 7, 8, II, IV klasėse esančias laisvas vietas teikiami nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 10 d. Laisvas vietas bendrojo ugdymo mokyklose galima pažiūrėti paspaudus nuorodą https://svietimas.telsiai.lt/lt/istaigu-uzimtumas .

Atvykite į Švietimo ir sporto skyrių, 319 kab. ir Jūsų prašymas bus pateiktas į sistemą. Turėkite savo ir vaiko asmens dokumentus.

Atvykite į Švietimo ir sporto skyrių 319 kab.

Apie priėmimą sužinosite po birželio 1 d. Į elektroninio paštą gausite pranešimą Skirta vieta.

Ikimokyklinės grupės (2024–2025 mokslo metai):

nuo 1 iki 2 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2023 metais;

nuo 2 iki 3 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2022 metais;

nuo 3 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021 metais;

nuo 4 iki 5 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020 metais;

nuo 5 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2019 metais;

nuo 2 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2022, 2021, 2020, 2019 metais;

nuo 2 iki 6 metų (neįgaliems) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2022, 2021, 2020, 2019 metais;

nuo 2 iki 4 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2022, 2021 metais;

nuo 3 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2021, 2020, 2019 metais;

nuo 4 iki 6 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020, 2019 metais;

nuo 4 iki 6 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2020, 2019 metais;

Priešmokyklinės grupės (2024–2025 mokslo metai):

nuo 5 iki 7 metų – prašymai teikiami vaikų gimusių 2018, 2019 metais;

nuo 4 iki 7 metų (mišri) – prašymai teikiami vaikų gimusių 2018, 2019 metais;

Prašymai pildomi elektroniniu būdu adresu https://svietimas.telsiai.lt/

Prašymai teikiami baigus: ikimokyklinio ugdymo programą; priešmokyklinio ugdymo programą; pradinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo programos 1 dalį, pagrindinio ugdymo programos 2 dalį; – Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 9 punktas:

9. Pagrindinis prašymų priėmimas į Švietimo įstaigas IS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

9.1. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

26. Pagrindinio priėmimo metu prašymai nevertinami, jų vertinimas pradedamas pasibaigus prašymų priėmimui. Tvarkytojas per 10 darbo dienų įvertina prašymus, paskiria vietas ir CEPIS suformuoja sąrašus mokykloms, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokinių skaičiaus ir klasių skaičiaus patikslinimo. (Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 26 punktas).

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos apraše rašoma (27 punktas):

27. Į Savivaldybės mokyklas pagrindinio ir papildomo priėmimo metu mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, vidurinio ugdymo programą pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

27.1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

27.2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą, išskyrus vidurinį ugdymą);

27.3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

27.4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

27.5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

27.6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo tvarkos aprašo 31.2. rašoma:

31.2. tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę pranešimą apie skirtą vietą mokykloje, per 10 darbo dienų privalo CEPIS pasirašyti sutartį ir pateikti mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), pirmumo teisę patvirtinančius dokumentus, jei vaikas priimamas pirmumą suteikiančių kriterijų tvarka, vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus;

Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi švietimo įstaigas (teikiant prašymą į bendrojo ugdymo mokyklas privaloma pasirinkti vieną mokyklą, kuri priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, priešingu atveju prašymas atšaukiamas arba grąžinamas tikslinti).